Thẻ: văn hóa ứng xử

Câu chuyện về chai sữa hộp cơm và bảng ứng xử, nên treo lên hay gỡ xuống?

Tôi muốn dẹp hết các bảng nội quy ứng xử hay những câu khẩu hiệu “Làm ơn… Xin hãy…”. Bởi có những thứ việc tồn tại của chúng không tạo nên giá trị con người.