Thẻ: quyết định nâng lương

Hot: Nâng lương vị trí Giám đốc các bộ phận, áp dụng từ tháng 03/2018

Tổng giám đốc đã kí quyết định nâng lương vị trí Giám đốc các bộ phận: Kinh doanh, Marketing, Dự án và Tài chính – Kế toán.