Thẻ: kiến trúc cảnh quan sông Cổ Cò

Thông báo của Chủ tịch TP Đà Nẵng về quy hoạch sông Cổ Cò

Thông báo kết luận của Chủ tịch TP Đà Nẵng về khớp nối quy hoạch, thiết kế tổng thể kè sông, kiến trúc cảnh quan dọc sông Cổ Cò

Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND TP Đà Nẵng vừa ra thông báo số 614/TB-VP về kết luận của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng liên quan đến nội dung khớp nối quy hoạch, thiết kế tổng thể kè sông, kiến trúc cảnh quan dọc sông Cổ Cò.